เอามื้อสามัคคี แปลงโคก หนอง นา ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม

วันที่  16  มีนาคม  2565  เวลา  09.00  น.

นางสาวสุวิมล  เจ้าแก่นแก้ว  พัฒนาการอำเภอ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม  และครัวเรือนต้นแบบโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565  และครัวเรือนต้นแบบจำนวน 20 คน  เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โดยมีกิจกรรมดังนี้ ปลูกต้นไม้  ห่มฟาง  การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  การทำน้ำยาเอนกประสงค์  การเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก  เป็นต้น  ณ แปลงนางอรชร  จิณะรักษ์  บ้านหนองโน  หมู่ที่  1  ตำบลหนองโน  อำเภอเมืองมหาสารคาม  ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วน 2:3 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจ ที่ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการทำการเกษตรทฤษฏีใหม่ และเรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรมต่าง ๆ

(Visited 17 times, 1 visits today)