เอามื้อสามัคคี แปลงนายนิคม ประสงค์สัน ตำบลหนองปลิง

วันที่  14  มีนาคม  2565  เวลา  09.00  น.

นางสาวสุวิมล  เจ้าแก่นแก้ว  พัฒนาการอำเภอ  มอบหมายให้นายครรชิต  นุตะดี  พัฒนากรตำบลหนองปลิง  นางสุมาลี  พุ่มโกสุม  นางสาวมะลิวรรณ  มะเสนา  และนายอดุลย์  ศรีอุดม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม  พร้อมด้วยครัวเรือนต้นแบบโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565  และครัวเรือนต้นแบบจำนวน 20 คน  เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โดยมีกิจกรรมดังนี้ ปลูกต้นกล้วย การห่มฟาง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การทำน้ำยาเอนกประสงค์  เป็นต้น  ณ แปลงนายนิคม  ประสงค์สัน  บ้านศรีวิลัย  หมู่ที่  8  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม  ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1:3 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจ ที่ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการทำการเกษตรทฤษฏีใหม่ และเรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรมต่าง ๆ

(Visited 9 times, 1 visits today)