โครงการฝึกอบรมการจักสานผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติก

การศึกษาเลิศล้ำ  ศิลปกรรมปรางค์กู่  ทัศนาลัยรุกขเวช  วิเศษแก่งเลิงจาน  เชิดชูวัฒนธรรมไทย  งามวิไลอุทยานมัจฉา

สพอ.เมืองมหาสารคาม

วันที่  28  กันยายน  2564  เวลา  09.30  น.

นายมังกร  ศรีษะโคตร  พัฒนาการอำเภอ  พร้อมด้วยนางสุวิษา  บัวนาเมือง  ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   และคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพส.ม.)  บ้านโนนสะพัง  หมู่ที่  ๙  ตำบลเขวา  ดำเนินโครงการประเภทเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  (โครงการฝึกอบรมการจักสานผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติก)  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก  อบต.เขวา  กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  30  คน  ดำเนินการ  ณ  ศาลาประชาคมบ้านโนนสะพัง  หมู่ที่  9  ตำบลเขวา  อำเภอเมืองมหาสารคาม

(Visited 11 times, 1 visits today)