สำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การศึกษาเลิศล้ำ  ศิลปกรรมปรางค์กู่  ทัศนาลัยรุกขเวช  วิเศษแก่งเลิงจาน  เชิดชูวัฒนธรรมไทย  งามวิไลอุทยานมัจฉา

สพอ.เมืองมหาสารคาม

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

นายมังกร  ศรีษะโคตร  พัฒนาการอำเภอ  พร้อมด้วยนายอดุลย์  ศรีอุดม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   ดำเนินการจัดเก็บ  สำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ บ้านนายอนุพงศ์  คำภูแก้ว  ปลัดจังหวัดมหาสารคาม  โดยใช้แบบสำรวจข้อมูลฯ  ปี 2564  ตามตัวชี้วัด

(Visited 24 times, 1 visits today)