พ่อเมืองมหาสารคาม ให้ความสำคัญกับข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.

พ่อเมืองมหาสารคาม ให้ความสำคัญกับข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.

การศึกษาเลิศล้ำ  ศิลปกรรมปรางค์กู่  ทัศนาลัยรุกขเวช  วิเศษแก่งเลิงจาน  เชิดชูวัฒนธรรมไทย  งามวิไลอุทยานมัจฉา

สพอ.เมืองมหาสารคาม

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.

นายชัยพร เขิมขันธ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมกันนายมังกร  ศรีษะโคตร  พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม  ดำเนินการจัดเก็บ  สำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยได้รับความเมตตาจากนายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ   ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  และนายธรรมนูญ  แก้วคำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ให้ข้อมูลแบบสอบถาม  ตามตัวชี้วัด  และให้แนวทางในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ในปีต่อไป

 

(Visited 3 times, 1 visits today)