ประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามแนวทางที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกำหนด และทำสัญญาขอรับการสนับสนุนโครงการประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 9 กลุ่ม

การศึกษาเลิศล้ำ  ศิลปกรรมปรางค์กู่  ทัศนาลัยรุกขเวช  วิเศษแก่งเลิงจาน  เชิดชูวัฒนธรรมไทย  งามวิไลอุทยานมัจฉา

สพอ.เมืองมหาสารคาม

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายมังกร  ศรีษะโคตร  พัฒนาการอำเภอ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคามทุกคน  ดำเนินการประชุม  ชี้แจง  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ  ตามแนวทางที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกำหนด  และทำสัญญาขอรับการสนับสนุนโครงการประเภทเงินอุดหนุน  จำนวน  9  กลุ่ม   ณ  หอประชุมอำเภอเมืองมหาสารคาม

(Visited 2 times, 1 visits today)