ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพ.สอ. เมืองมหาสารคาม)

การศึกษาเลิศล้ำ  ศิลปกรรมปรางค์กู่  ทัศนาลัยรุกขเวช  วิเศษแก่งเลิงจาน  เชิดชูวัฒนธรรมไทย  งามวิไลอุทยานมัจฉา

สพอ.เมืองมหาสารคาม

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายมังกร  ศรีษะโคตร  พัฒนาการอำเภอ  มอบหมายให้นางชโยธรณ์  โยราช  ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  และนายอดุลย์  ศรีอุดม  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพ.สอ. เมืองมหาสารคาม) ณ ที่ทำการประธาน กพ.สอ.เมืองมหาสารคาม

(Visited 2 times, 1 visits today)