โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ 2

การศึกษาเลิศล้ำ  ศิลปกรรมปรางค์กู่  ทัศนาลัยรุกขเวช  วิเศษแก่งเลิงจาน  เชิดชูวัฒนธรรมไทย  งามวิไลอุทยานมัจฉา

สพอ.เมืองมหาสารคาม

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายมังกร  ศรีษะโคตร  พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นางจีรกานต์ บุญบาล  ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการการ  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมริเริ่มระดับอำเภอเพื่อให้เกิดความโปร่งใส่และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบโดยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน  ผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 10 คน

โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชุมชน “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” และมอบสื่อในการรณรงค์ เป็นเสื้อ จำนวน 10 ตัว ณ บ้านสวนมอน  หมู่ที่  7  ตำบลหนองโน   อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 4 times, 1 visits today)