ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการทำงานในระดับพื้นที่ (Empowerment Evaluation : EE) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

การศึกษาเลิศล้ำ  ศิลปกรรมปรางค์กู่  ทัศนาลัยรุกขเวช  วิเศษแก่งเลิงจาน  เชิดชูวัฒนธรรมไทย  งามวิไลอุทยานมัจฉา

สพอ.เมืองมหาสารคาม

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายมังกร  ศรีษะโคตร  พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยนางสุวิษา บัวนาเมือง ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับผู้นำชุมชน , ผู้นำ อปท  รวม 4 คน  ดำเนินประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการทำงานในระดับพื้นที่ (Empowerment Evaluation : EE) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  (Zoom Meeting) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation : EE) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รวมถึงถอดบทเรียนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี ( วันที่  2 ) ณ ชุมชนบ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 2 times, 1 visits today)