14 กุมภาพันธ์ 2562 …นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้นางชโยธรณ์ โยราช ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

14 กุมภาพันธ์ 2562
…นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม
มอบหมายให้นางชโยธรณ์ โยราช ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ
…โดยมีนายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม ชั้น2
@.Muangsarakham.@

(Visited 47 times, 1 visits today)