12 กุมภาพันธ์ 2562 @.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม@ ..นำโดยนายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต

12 กุมภาพันธ์ 2562
@.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม@
..นำโดยนายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต มีนางนงลักษณ์ ถวิลการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(พัฒนากรรับผิดชอบพื้นที่) รวมทั้งคณะกรรมการ ชาวบ้านๆหนองหิน หมู่ 3 ต.โคกก่อ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บ้านหนองหิน หมู่ 3 ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 68 times, 1 visits today)