สัมมาชีพบ้านนานกเขียน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโน

16  มีนาคม  2560 นายทวีศักดิ์ ช่วยเกิด และคณะผู้ตรวจติดตามการดำเนินของวิทยากรสัมมาชีพชุมชน   ที่ผ่านการฝึกอบรมจาก
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิทยากรสัมมาชีพชุมขน   คือ  นายขัชวาลย์ หลงศรี วิทยากรสัมมาชีพบ้านนานกเขียน หมู่ 4 ตำบลหนองโน โดยนายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม นางชโยธรณ์ โยราช พัฒนากรผู้ประสานตำบล และนายวิทย์ พารหาร ประธานศอช.ต.หนองโน  ให้การต้อนรับ

          

               

(Visited 190 times, 1 visits today)