สัมมาชีพตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม

16 มีนาคม 2560  นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ติดตามผลการดำเนินงานของวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ หลังการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ ปี พ.ศ. 2560  นางสาวละออง ไชยคำภา กลุ่มทำข้าวโป่ง ที่บ้านท่าตูม หมู่ที่ 3  ตำบลท่าตูม  และนายใจ คำมีสิทธิ์ กลุ่มทำขนมจีน ที่บ้านหมากหญ้า  หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม  โดยนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางสงวน มะเสนา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  และนายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม  มอบหมายนางเปรมกมล ปันศักดิ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล  และคณะฯ อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูล

    

(Visited 170 times, 1 visits today)