ติดตามสัมมาชีพตำบลดอนหว่าน

17  มีนาคม  2560  นางอรพรรณ  อ่อนด้วง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  และนางเพียงใจ  วุฒิพันธ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม  ได้ร่วมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของผู้นำสัมมาชีพ  หมู่ที่  8  บ้านหัวหนอง  ผู้นำสัมมาชีพได้ให้กลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพก่อนนำไปปรับสภาพดินให้ดินได้ปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีสมาชิกพร้อมกัน

         

(Visited 107 times, 1 visits today)