โครงสร้างบุคคลากร

นางภัทรวรรณ อรุณรัตน์

พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

นายจตุรนต์ วงศ์ชุติพงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเสาวพรรณ จันทร์โรจน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสมเกียรติ นาคศรีทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวอัญชุลี ขวัญอ่อน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาววรรณา สังข์ทอง

อาสาพัฒนา (อสพ.)

(Visited 442 times, 1 visits today)