🌾🌾พช.เมืองสมุทรสงคราม ลงพื้นเตรียมความพร้อมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 🌾🌾

เข้าชม 10 ครั้ง

🐓🥬วันที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอเมือง🥬🐓สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่ ร่วมกับนายชวลิต ธรรมวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ. สมุทรสงคราม เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ดำเนินการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 6 แปลง
จากการลงพื้นที่ ได้มีการแนะนำตัวผู้รับผิดชอบประสานงานโครงการ ฯ ดังกล่าว และเยี่ยมชมแปลงพื้นที่ รับฟังสภาพปัญหา และความต้องการพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่มีศักยภาพ พร้อมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนผู้ที่สนใจต่อไป
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.เมืองสมุทรสงคราม
💥เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
🎯CDD CHANGE FOR GOOD
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#worldsoildaycddchonburilearningcenter

(Visited 10 times, 1 visits today)