วันที่ 3 สรุปโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง พร้อมจัดทำแผนขับเคลื่อนสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง

เข้าชม 14 ครั้ง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
━━━━━━━━━
นางสาวสุรีวรรณ คณนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสงครามา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน และกลุ่มผู้นำชุมชนเป้าหมายฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 3 โดยร่วมกันทำกิจกรรมดังนี้
1. เรียนรู้ความสำเร็จจาก “โก่งธนูโมเดล” และการถอดบทเรียนจากการชมคลิปวีดีโอ โดยแบ่งกลุ่มผู้นำชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจาการชมคลิปและสามารถนำวิธีการ ข้อคิดจากวีดีโอนำมาปรับใช้ในชุมชนได้อย่างไร
2. การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมถึงสามารถใช้ประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์ในการยกระดับการพัฒนาตำบล/หมู่บ้านของตนเองได้
3.การวิเคราะห์ตำบล หมู่บ้านผ่านกระบวนการ (AIC + SWOT) ในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ เพื่อให้ผู้นำชุมชนร่วมการวิเคราะห์ตำบล หมู่บ้าน และขับเคลื่อนการพัฒนาตำบล หมู่บ้าน ไปสู่ความมั่งคงทางอาหาร ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เครื่องมือแผนปฏิบัติการตำบล หมู่บ้าน

ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางแสมน้อย ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
━━━━━━━━━━━
💰💰เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565🌾🌾
Change for good👍🏻่👍🏻่
━━━━━━━━━━━
/ข่าว:ภาพ / สพอ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

(Visited 14 times, 1 visits today)