“ผู้นำชุมชนตำบลท้ายหาด “เอามื้อสามัคคี” วันที่ 2 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 24กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เข้าชม 11 ครั้ง

นางสาวสุรีวรรณ คณนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสงครามา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน และกลุ่มผู้นำชุมชนเป้าหมายฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 2 โดยร่วมกันทำกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมเอามื้อสามัคคี
– การปลูกพืชผสมผสาน
– การห่มดิน
– การทำปุ๋ยหมัก
– การทำถังขยะเปียกอินทรีย์
2. กิจกรรมเวทีพูดคุยเสวนา เรื่องการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน
3. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก
ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางแสมน้อย ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
━━━━━━━━━━━
💰💰เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565🌾🌾
Change for good👍🏻่👍🏻่
━━━━━━━━━━━
/ข่าว:ภาพ / สพอ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

(Visited 11 times, 1 visits today)