“พช.สมุทรสงครามจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP”

เข้าชม 2 ครั้ง

23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ และส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีธรรมาภิบาล กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รวมถึงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดังกล่าว กว่า 60 คน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2564
ในการนี้ นางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายสมเกียรติ นาคศรีทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 17 กลุ่ม เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมโคโค่วิว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
Change for good

ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สส./สพอ.เมืองสมุทรสงคราม

(Visited 2 times, 1 visits today)