“ผู้นำชุมชนตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายสมหมาย สุวรรณรุ่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีนางสาวสุรีวรรณ คณนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ตำบลท้ายหาด เข้าร่วมกิจกรรม

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองไต้ และใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ภายใต้คติพจน์ (Mott๐) ” 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง” พร้อมทั้งให้โจทย์ว่า” ปิดหมู่บ้าน 3 เดือน พวกเราอยู่ได้ สำหรับอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ได้คัดเลือกบ้านบางแสน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด เป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการ kick off โครงการ ทั้งนี้กำหนดดำเนินการ ระหว่างวันที่ 23 -25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางแสมน้อย ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน ประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรสตรี และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วยวันที่ 1 การบรรยายพิเศษด้วยคลิปวีดิโอ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในเรื่องของบทบาทผู้นำชุมชนในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีทำความดีด้วยหัวใจและตั้งปณิธานจิตอาสาพัฒนาชุมชน การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ วันที่ 2 การเอามื้อสามัคคี เวทีเสวนา การจัดการดิน น้ำ ป่า และประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก และวันที่ 3 เรียนรู้ความสำเร็จโก่งธนูโมเดล การประชาสัมพันธ์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
Change for good

ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สส./สพอ.เมืองสมุทรสงคราม

(Visited 8 times, 1 visits today)