ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”<<

เข้าชม 17 ครั้ง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (เขตตรวจที่ 4) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านนายสิงห์ ศรีแถลง ครัวเรือนต้นแบบพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
การติดตามตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้สอบถามความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม และให้คำแนะนำในการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมตามภูมิสังคม ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ต่อไป พร้อมทั้งให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบรวมทั้งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้ร่วมกันสืบสาน ต่อยอด การดำเนินงานตามพระราชดำริ ซึ่งจะเกิดผลดีกับตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ
ในการนี้ นางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นตพ. ) ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
——————
💰เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌾
Change for good 👍🏻
🎯ภาพ / ข่าว:ทีมงาน สพจ.สส. /สพอ.เมืองสมุทรสงคราม

(Visited 17 times, 1 visits today)