พช.เมืองสมุทรฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน

เข้าชม 15 ครั้ง

🎯วันที่ 26 มกราคม 2564 นางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม มอบหมายนางสาวอัญชุลี ขวัญอ่อน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรประจำตำบล และอสพ. ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก การดำเนินงานของกลุ่มรวมถึงความเป็นไปได้และความสามารถในการใช้เงินคืน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนเสนอโครงการเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ในพื้นที่ตำบลท้ายหาด จำนวน 3 กลุ่ม พื้นที่ตำบลลาดใหญ่ จำนวน 2 กลุ่ม
—————————–
💰เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌾
Change for good 👍🏻
🎯ภาพ/ข่าว:ทีมงาน สพอ.เมืองสมุทรสงคราม

(Visited 15 times, 1 visits today)