พช. แม่กลอง หิ้วปิ่นโต เอามื้อสามัคคี ขับเคลื่อนกิจกรรม “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 34 ครั้ง

🎯วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. นางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ โดยมีกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ โดยนางถิรดา เอกแก้วนำชัย ผู้นำต้นแบบฯ และนักพัฒนาพื้นทีต้นแบบ (นพต.) อำเภอเมืองสมทุรสงครามและอำเภอบางคนที พร้อมด้วยครัวเรือนต้นแบบ ร่วมเอามื้อสามัคคี พรวนดิน ห่มดินด้วยฟางข้าวเพื่อบำรุงดิน ปรับสภาพพื้นที่เตรียมแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ
🎯 ในการนี้ นางสาวสุรีวรรณ คณนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวณัฐนียา เธียรธำรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที ได้มอบแนวทางการดำเนิน ให้กับครัวเรือนต้นแบบและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ และร่วมเอามื้อสามัคคี พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน
ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
—————————–
💰เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌾
Change for good 👍🏻
🎯ภาพ/ข่าว:ทีมงาน สพอ.เมืองสมุทรสงคราม / สพจ.สมุทรสงคราม

(Visited 34 times, 1 visits today)