“พช.เมืองสมุทรสงคราม ทำสัญญากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

เข้าชม 32 ครั้ง

นางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม มอบหมายนางสาวอัญชุลี ขวัญอ่อน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการนัดสมาชิกกลุ่มสตรีที่ได้รับการอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จัดทำสัญญากู้ยืมเงิน จำนวน 11 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 1,830,000 บาท พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดและตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา แจ้งสมาชิกกลุ่มให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดทราบภายใน 30 วัน
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
💰เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌾
Change for good 👍🏻
———————————————-

(Visited 32 times, 1 visits today)