สพอ.เมืองฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ พช. วางแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

เข้าชม 12 ครั้ง

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนธันวาคม 2563
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในการนี้ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำบุคลากรประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ และปฐมนิเทศลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 6 คน พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงบทบาท ภารกิจ หน้าที่และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
🏫 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
💰เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌾
Change for good 👍🏻
📸ภาพ|ข่าว : สพอ.เมืองสมุทรสงคราม

(Visited 12 times, 1 visits today)