ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) คืออะไร

คู่มือการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2560 – 2564

              1   ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) คืออะไร  คือ

ข้อมูลหมู่บ้านหนึ่งที่แสดงให้เห็นสภาพทั่วไป และปัญหาของหมู่บ้านชชนบทด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สภาพแรงงาน สุขภาวะและอนามัย ความรู้และการศึกษา การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยจากภัยพิบัติและความเสี่ยงในชุมชน เป็นข้อมูลที่จัดเก็บทุกหมู่บ้านในชนบบทเป็นประจำทุก  2 ปี

เครื่องชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้านในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มี 7 ด้าน 33 ตัวชี้วัด มีการจัดระดับความรุนแรงของปัญหาและระดับการพัฒนาของหมู่บ้านทำให้ทราบลำดับความสำคัญของปัญหา และพื้นที่เป้าหมายที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ

               2 หลักการของข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)

2.1 เป็นข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ทำให้สามารถรู้สภาพปัญหาของหมู่บ้านซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ตำบล ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่ม/องค์กรประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2.2 เป็นข้อมูลที่ต้องดำเนินการจัดเก็บทุก 2ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  22 กันยายน 2530 โดยการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้นำท้องถิ่นในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาจังหวัด

               3. วัตถุประสงค์ของข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)

3.1 เพื่อให้ข้อมูล กชช.2คเป็นเครื่องมือในการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านทั่วประเทศ สำหรับการวางแผน การดำเนินนโยบายและเป็นข้อมูลการประเมิณผลการพัฒนาโดยส่วนรวม

3.2 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล กชช.2ค ในการวางแผนในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาชนบท

3.3 เพื่อใช้ระดับการพัฒนาของหมู่บ้านจากข้อุล กชช .2ค กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาของแต่ละจังหวัด อำเภอ และตำบล

               4. ประโยชน์ของข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน(กชช. 2ค)

4.1 ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านทั่วประเทศ สามารถทราบถึง คุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่และสภาพปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองว่าเป็นอย่างไร

4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามาถใช้ประโยชน์จากข้อมูล กชช.2ค ในการวางแผนการติดตามและประเมินผลการพัฒนาชนบท การจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน การจัดทำแผนพัฒนาในด้านต่างๆ ตลอดจนการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาของหน่วยงานแต่ละระดับทั้งส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ ตำบล

4.3 ภาคเอกชน สามารถนำข้อมูล กชช. 2ค มาใช้ในการตัดสินและวางแผนในการบริหารจัดการเพื่อลงทุนทางธุรกิจ

(Visited 50 times, 1 visits today)