คุณสมบัติสมาชิก และ วิธีการสมัครสมาชิก

 

คุณสมบัติการเป็นสมาชิก

1. ประเภทบุคคลธรรมดา

สตรีผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

2. ประเภทองค์กรสตรี

มูลนิธิหรือสมาคมที่ทำงานด้านการพัฒนาสตรี ที่เป็นนิติบุคคล หรือองค์กรสตรีที่ไม่เป็นนิติบุคคลที่มีหน่วยงานราชการรับรอง มีที่ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหรือจังหวัดที่ขอขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่าหกเดือน  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วิธีการสมัครสมาชิก

ประเภทบุคคลธรรมดา

1. สมัครด้วยตนเอง

พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ยื่น ณ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองฯ อำเภอ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

2. สมัครด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

http://womenfund.in.th

3. สมัครโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

ประเภทองค์กรสตรี

1. สมัครด้วยตนเอง

พื้นที่จังหวัดยื่นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในเขตพื้นที่/กทม.ยื่นที่ สกส.

2. สมัครด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

http://womenfund.in.th/

3. สมัครโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

rrr

 

(Visited 51 times, 1 visits today)