พช เมืองระยอง ร่วมส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ยึดมั่นในความดี สามัคคีร่วมใจ สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

พช เมืองระยอง ร่วมส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน ต่อต้า [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองระยอง (คจพ.อ.เมืองระยอง) ครั้งที่ 1/2565 💕

>> วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองระยอง ครั้งที่ 2/2565 💕

🔊👍>> วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องปร [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ 💕

>>วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ที่ทำการก [...]

อ่านต่อ