💕 พช.เมืองระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองระยอง ครั้งที่ 4/2565 💕

🔊👍>> วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง ชั้น 2 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

⏩นายกำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองระยอง ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีวาระการประชุมฯ ดังนี้

✅เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) แนะนำพนักงานจ้างของสำนักงานพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
2) การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565
✅เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
1) รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองระยอง ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
✅ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
1) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2565
2) การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระยอง หนี้เดิม (ปี 2556 – 2559) และหนี้ใหม่ (ปี 2560 – 2564)
3) การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4) การเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ประเภทบุคคลธรรมดา
✅เรื่องเพื่อทราบ
1) สรุปผลการอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน/เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองระยอง
2) เพิ่มเติมข้อมูลการแสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4)
3) มาตรการการโอนเงินรับรอตรวจสอบในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
✅เรื่องอื่นๆ
1) การสวมใส่ผ้าตากะหมุก ผ้าประจำจังหวัดระยอง ทุกวันศุกร์
🎁ทั้งนี้ นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง ได้มอบธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านชะวึก หมู่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕

(Visited 9 times, 1 visits today)