💕 ศจพ.อ.เมืองระยอง ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองระยอง 💕

🔊👍>>วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ครัวเรือนเป้าหมายพื้นที่ตำบลกะเฉด ตำบลสำนักทอง และตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

🎊 นายกำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองระยอง (คจพ.อ.เมืองระยอง) มอบหมาย นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด, สำนักทองและแกลง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.แกลง รวมถึงผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ขอรับการสนับสนุนการปรับสภาพที่อยู่อาศัย จากการประชุมการบูรณาการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565 ในพื้นที่ตำบลกะเฉด สำนักทอง และแกลง จำนวน 5 ครัวเรือน เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านต่อไป

💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good

(Visited 13 times, 1 visits today)