💕 พช.เมืองระยอง ร่วมการมอบเครื่องสูบน้ำและเสาไฟโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง 💕

🔊👍>>วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับ นายชาตรี มีบุญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมการมอบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ต้น ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยการประสานงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง ให้แก่ครัวเรือนต้นแบบ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” นางสุกัลยา เขียวกิ่ง บ้านห้วยมะเฟือง ม.15 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอเมืองระยอง

💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good

(Visited 7 times, 1 visits today)