💕 พช.เมืองระยอง จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโขดหิน 💕

🔊👍>>วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นางสาวศุภานัน เทพคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโขดหิน เพื่อส่งเสริมการออมให้แก่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมไปประกอบอาชีพ ใช้ตามความจำเป็นของครอบครัว และเรียนรู้กิจกรรมเชิงธุรกิจ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการดำเนินการ ดังนี้
– ชี้แจงหลักการแนวคิด วัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
– รับสมัครสมาชิก
– คัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
-ร่างระเบียบข้อตกลงกลุ่มเบื้องต้น
– จัดทำเอกสาร ทะเบียน บัญชีสมุดสัจจะสะสม โดยเริ่มต้นฝากเงินสัจจะทันที
ณ ที่ทำการกำนันตำบลเนินพระ หมู่ 6 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good

(Visited 10 times, 1 visits today)