💕 ศจพ.อ.เมืองระยอง ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองระยอง 💕

🔊👍>>วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

🎊 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง นำโดย นางสาวอมรา จิตติรบำรุง เกษตรอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบต้นกล้า/พันธุ์ผัก แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จำนวน 29 ครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งต้นกล้า/พันธุ์ผักที่มอบให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ได้แก่ มะเขือ พริก เหลียง มะตูมแขก ชะอม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมอบเมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้ง และปุ๋ย เพิ่มเติมให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

⏩ทั้งนี้ นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และทีมปฏิบัติการตำบลกะเฉด ร่วมมอบต้นกล้าพันธุ์ผักและชุดธารน้ำใจแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายด้วย

💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good

(Visited 14 times, 1 visits today)