💕 พช.เมืองระยอง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 💕

🔊👍>>วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บ้านตรอกตาช้าง หมู่ 1 ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

⏩ นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นางสาวมนสิการ ทิวาศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมี นางสาวพัชริน ประดับ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองระยอง ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งการประชุมฯ มีกิจกรรม ดังนี้
– ชี้แจงวัตถุประสงค์/สาระสำคัญของโครงการ
– บรรยายภาพรวมการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
– จัดทำแผนการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 10 ขั้นตอน พร้อมมอบหมายภารกิจให้แก่คณะกรรมการฯ

💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good

(Visited 14 times, 1 visits today)