💕 พช.ระยอง ร่วมติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านหาดใหญ่ 💕

🔊👍>>วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืงอระยอง มอบหมาย นางสาวศุภานัน เทพคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11 และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านหาดใหญ่ โดยตรวจทานการดำเนินการทำหนังสือรับสภาพหนี้ ตรวจสอบบัญชี 1 และบัญชี 2 พร้อมแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน กทบ.ของหมู่บ้าน ร่วมกับคณะกรรมการ กทบ. และผู้นำหมู่บ้าน ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหาดใหญ่ หมู่ 4 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good

(Visited 12 times, 1 visits today)