💕 ทีมปฏิบัติการตำบลเนินพระ ทีมปฏิบัติการเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด และทีมปฏิบัติการเทศบาลตำบลบ้านเพ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 💕

⏩️ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ทีมปฏิบัติการตำบลเนินพระ นำโดย เทศบาลตำบลเนินพระ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบข้าวสาร ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 9 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ครัวเรือนยากจน ณ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

⏩️ เวลา 10.00 น. ทีมปฏิบัติการเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด นำโดย เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบข้าวสาร ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพร้อมน้ำดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 6 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ครัวเรือนยากจน ณ พื้นที่เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

⏩️ เวลา 13.00 น. ทีมปฏิบัติการเทศบาลตำบลบ้านเพ นำโดย เทศบาลตำบลบ้านเพ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบข้าวสาร ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 4 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ครัวเรือนยากจน ณ พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good💞

(Visited 4 times, 1 visits today)