💕 ทีมปฏิบัติการตำบลบ้านแลง และทีมปฏิบัติการตำบลน้ำคอก ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 💕

⏩️ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ทีมปฏิบัติการตำบลน้ำคอก นำโดย เทศบาลตำบลน้ำคอก ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบข้าวสาร ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ครัวเรือนยากจน ณ ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

⏩️ เวลา 13.00 น. ทีมปฏิบัติการตำบลบ้านแลง นำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เปลี่ยนหลอดไฟให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ราย นายแจ้ง สกุลพงค์ เนื่องจากหลอดไฟชำรุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ครัวเรือนยากจน ณ บ้านตะเกราทอง หมู่ 6 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good💞

(Visited 7 times, 1 visits today)