💕 พช.เมืองระยอง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 💕

🔊👍>> วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

⏩️นายกำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี/นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง โดยนางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง นำเรื่องเข้าวาระการประชุมฯ ดังนี้
1. นายกำธร เวหน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองระยอง (คจพ.อ.เมืองระยอง) เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสารแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 130 ถุง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จำนวน 247 ครัวเรือน เพื่อให้เกิดการบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕

(Visited 7 times, 1 visits today)