💕 พช.เมืองระยอง ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 💕

🔊👍>>วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเนินพระ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนยากจนที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP ในพื้นที่ตำบลเนินพระ พบว่า ครัวเรือนยากจนที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP ส่วนใหญ่จะพบปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพและด้านรายได้ ทั้งนี้ ทีมปฏิบัติการฯ ได้บันทึกข้อมูลเพื่อนำข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ TPMAP และให้การสนับสนุนช่วยเหลือต่อไป
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good💞
(Visited 14 times, 1 visits today)