💕 พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” และจัดเตรียมสถานที่เพื่อรับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ จากผู้ตรวจราชการ 💕

🔊👍>> วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางสุกัลยา เขียวกิ่ง บ้านห้วยมะเฟือง ม.15 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
นายจารึก ตันเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนัยนา อัศวธาดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวชนัญธร เฉียบแหลม นักพัฒนาชุมชน ร่วมกับ
นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง ศึกษารูปแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” เพื่อนำข้อมูลพร้อมรายละเอียดไปใช้ประโยชน์ในการโอกาสต่อไป
ต่อจากนั้น นายจารึก ตันเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนัยนา อัศวธาดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวชนัญธร เฉียบแหลม ได้สอบถามข้อมูลผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลการรายงานและความพร้อมของกิจกรรมในพื้นที่แปลง จากเจ้าของแปลง นางสุกัลยา เขียวกิ่ง เพื่อรับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย(นายธวัชชัย ศรีทอง) และผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน(นางสาวฉัตรประอร นิยม)ในวันที่ 19 มกราคม 2565
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕
(Visited 19 times, 1 visits today)