💕 พช.เมืองระยอง รับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” 💕

🔊👍>> วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางสาวสุกัลยา เขียวกิ่ง บ้านห้วยมะเฟือง ม.15 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
⏩️นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” โดยได้สอบถามข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากครัวเรือนต้นแบบ และเดินเยี่ยมชมโดยรอบแปลง นอกจากนี้ ยังร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 3 ชนิด ได้แก่ ขนุน มะปราง สะเดา เป็นต้น ปล่อยปลายี่สกเทศ และให้อาหารปลา พร้อมรับมอบของที่ระลึก
🎉ทั้งนี้ นายอานนท์ วงศ์แย้ม ปลัดอำเภอ(ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองระยอง นายจารึก ตันเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระยอง นายวิทยา ราเต ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานพลังงานจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ผู้แทนกำนันตำบลตะพง ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และทีมงาน อสม. ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่คณะผู้ตรวจฯ ในการลงพื้นที่ติดตาม
😷กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดระยอง
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕
(Visited 16 times, 1 visits today)