💕 พช.เมืองระยอง ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565💕

🔊👍>>วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมายนางสาวมนสิการ ทิวาศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565 ในพื้นที่ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคอก ทั้งนี้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด เมื่อลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good💞

(Visited 12 times, 1 visits today)