💕 พช.เมืองระยอง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองระยอง (คจพ.อ.เมืองระยอง) ครั้งที่ 1/2565 💕

🔊👍>> วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง ชั้น 2 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
⏩นายอานนท์ วงศ์แย้ม ปลัดอำเภอ(ชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองระยอง (คจพ.อ.เมืองระยอง) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีวาระการประชุมฯ ดังนี้
✅เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 347/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
✅เรื่องเพื่อทราบ
1) การจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ
1.1) คำสั่งจังหวัดระยองที่ 7112/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ
1.2) คำสั่งจังหวัดระยองที่ 9046/2564 เรื่อง จัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่อำเภอเมืองระยอง
2) โครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP
4) ขั้นตอนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
5) TPMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า
6) ฐานข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP อำเภอเมืองระยอง
7) เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๖๔
😎 Timeline การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดระยอง
✅เรื่องเพื่อพิจารณา
1) ผลการจำแนก ตรวจสอบ และการรับรองข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ที่ผ่านการตรวจสอบ จากทีมปฏิบัติการฯ ด้วยแบบฟอร์มจัดทำทะเบียนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย “ศจพ. 1”
✅เรื่องอื่นๆ
1) การแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยง
👍ทั้งนี้ การจัดประชุมฯ ดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการปฏิบัติคัดกรองผู้ร่วมกิจกรรมในสถานการณ์Covidอย่างเคร่งครัด
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕

(Visited 53 times, 1 visits today)