พช เมืองระยอง ร่วมส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ยึดมั่นในความดี สามัคคีร่วมใจ สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

พช เมืองระยอง ร่วมส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ยึดมั่นในความดี สามัคคีร่วมใจ สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนมีการบริหารจัดการด้วยหลักความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

  2. เพิ่มเสริมสร้างข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

  3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ยึดมั่นหลักคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

  4. เพื่อให้การดำเนินการทางวินัยข้าราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

(Visited 36 times, 1 visits today)