💕 พช.เมืองระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองระยอง ครั้งที่ 2/2565 💕

🔊👍>> วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง ชั้น 2 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

⏩นายอานนท์ วงศ์แย้ม ปลัดอำเภอ(ชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองระยอง ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีวาระการประชุมฯ ดังนี้

✅เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3)
✅เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
1) รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองระยอง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
✅ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
1) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2565
2) การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระยอง หนี้เดิม (ปี 2556 – 2559) และหนี้ใหม่ (ปี 2560 – 2564)
✅เรื่องเพื่อทราบ
1) การเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ประเภทบุคคลธรรมดา
✅เรื่องเพื่อพิจารณา
1) รายชื่อลูกหนี้สิทธิตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2) พิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทงบทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
2.1) โครงการต่อยอดกิจการร้านซัก อบ รีด จำนวนเงิน 100,000 บาท
2.2) โครงการแปรรูปผลไม้ (ทุเรียนทอด) จำนวนเงิน 200,000 บาท
2.3) โครงการต่อยอดธุรกิจทำร้านกาแฟ จำนวนเงิน 100,000 บาท
3) พิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทงบอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)
3.1) โครงการหนึ่งสตรีอาสาพัฒนาตำบล หนึ่งถนนกินได้ ขยายผลปลูกผักปลอดภัยไร้สารพิษ จำนวนเงิน 177,480 บาท

🎁ทั้งนี้ นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลได้ร่วมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่ นายอานนท์ วงศ์แย้ม ปลัดอำเภอ(ชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองระยอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕

(Visited 160 times, 1 visits today)