💕 พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี💕

🔊👍>> วันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นางสาวมนสิการ ทิวาศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) พร้อมด้วยคณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 4 โครงการ โดยอยู่ในพื้นที่ตำบลกะเฉด จำนวน 3 โครงการ และตำบลเพ จำนวน 1 โครงการ
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕

(Visited 14 times, 1 visits today)