💕 พช.เมืองระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา ครั้งที่ 4/2564 💕

🔊👍>>วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
🎉นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นายซัมซูรี อีบุ๊ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา ครั้งที่ 4/2564 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
1.เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27
1.2 คำสั่งเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา
2. เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
2.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบเดือนตุลาคม 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good💞

(Visited 37 times, 1 visits today)