💕 พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 💕

🔊👍>>วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นายสัมพันธ์ กัณห์อุไร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับทีมปฏิบัติการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเชิงเนิน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย การขจัดความยากจนฯ ในพื้นที่ตำบลเชิงเนิน จำนวน 2 ครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ความยากจนตามสภาพปัญหาดังกล่าว และพบปัญหาอื่นๆเพิ่มเติม ทั้งนี้ ทีมปฏิบัติการฯ ได้บันทึกข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปรับรองในระดับอำเภอต่อไป
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good💞

(Visited 16 times, 1 visits today)