💕 พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 💕

🔊👍>>วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นายซัมซูรี อีบุ๊ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับทีมปฏิบัติการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเนินพระ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย การขจัดความยากจนฯ ในพื้นที่ตำบลเนินพระ จำนวน 6 ครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนเป้าหมายไม่ตกเกณฑ์ความยากจนตามสภาพปัญหาดังกล่าว และไม่พบปัญหาอื่นๆเพิ่มเติม ทั้งนี้ ทีมปฏิบัติการฯ ได้บันทึกข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปรับรองในระดับอำเภอต่อไป
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good💞

(Visited 12 times, 1 visits today)