💕 พช.เมืองระยอง ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลสัญจร ครั้งที่ 3/2564💕

🔊👍>>วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาวัดหนองสนม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
🎉นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นายซัมซูรี อีบุ๊ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลสัญจร ครั้งที่ 3/2564 โดยมีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลเนินพระ ตำบลทับมา ตำบลน้ำคอกและเทศบาลนครระยอง เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (จากเครือข่ายฯอำเภอ)
1.1 เป็นการประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 4 ตำบลรวมกัน
1.2 เรื่องอื่นๆ ของปี 2564 และเรื่องของปี 2565
2. เรื่องเพื่อทราบ
2.1 เรื่องทั่วไปของกองทุนฯ ของทั้ง 4 ตำบล ที่สำคัญ ปี 2564 และต่อเนื่องในปี 2565 มีรายละเอียดและสิ่งที่ต้องทำ ดังนี้
1) การพักหนี้ปี 2564 ของกองทุนต่างๆ แล้วแต่ความพร้อมและสมัครใจ
ก. พักหนี้เงินต้นทั้งหมด 1 ปี และจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เต็มจำนวน
ข. พักหนี้เงินต้นครึ่งหนึ่งของเงินกู้ทั้งหมด และจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เต็มจำนวน
2) การดำเนินการปิดงบการเงินปี 2564 และนำส่งภายในวันที่ 15 มกราคม 2565
2.2 การร่วมสมทบค่าบำรุงเครือข่ายฯระดับอำเภอ ปี 2565
3. เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การมีเจ้าหน้าที่เครือข่ายฯอำเภอ ช่วยเป็นพี่เลี้ยง
3.2 การจัดทำ/ปิดงบการเงินปี 2564
ก. ทำเอง และหรือให้เครือข่ายฯอำภอช่วยเป็นพี่เลี้ยง/แนะนำ
ข. ทำเอง และหรือให้เจ้าหน้าที่ สทบ.สาขา 11 ลงมาช่วยเป็นพี่เลี้ยง/แนะนำ
🚩ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนในที่ประชุม ได้แก่ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การแต่งกายผ้าไทย และการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี2565
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good💞

(Visited 57 times, 1 visits today)